Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Algemene Gegevens:
 
Bedrijfsnaam: VERHEI MOBIELE RIJWIELSERVICE
Webwinkel.: VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES
Adres: Zwanebloem 11    2954NH  Alblasserdam
Tel.Nr. 06-10179678 (reparaties)     06- 25396947 (webwinkel)
E-MAIL: uwverhei@live.nl
Website:www.verhei.nl
Kamer van Koophandel: 24375554
BTW Nummer:NL814290.735.B01
 
BELANGRIJKE MEDEDELING MET BETREKKING TOT HET KOPEN VAN FIETSEN !!
 
VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES levert in principe alleen fietsen in ons service gebied, te weten in een straal van 15 kilometer rond Alblasserdam.
Dit om de kwaliteit van ons product te waarborgen, U heeft bij aankoop van een nieuwe fiets recht op twee gratis  servicebeurten, welke VERHEI MOBIELE RIJWIELSERVICE bij U aan huis komt uitvoeren, na tel.afspraak.  ( 06- 10179678 )
Er zijn enkele uitzonderingen, zoals o.a kinderfietsjes eenwielers e.d.
Woont U buiten onze regio en wilt U toch een fiets bestellen, neem dan even contact met ons op via E MAIL of telefonisch.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
1: De op de website aangeboden artikelen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod,dat door de klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 
2. VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/ of omissies is.
Druk- en Zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven.
Indien VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES  hiertoe besluit zal zij dit direct aan de klant laten weten.
 
3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van vorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt  VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES er zorg voor dat de reeds door de Klant vooruitbetaalde bedragen inclusief de verzendkosten, zo snel mogelijk worden terugbetaald aan de Klant.
Deze terugbetaling is in ieder geval binnen dertig dagen.
 
4. De Klant heeft het recht de artikelen binnen 7 dagen zonder opgave van reden te retouneren mits:
 
a. De artikelen in originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. De artikelen op kosten van de klant teruggezonden worden, niet voldoende gefrankeerde¨pakketten worden niet in ontvangst genomen!
c. De klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket en dit risico door de klant wordt aanvaard, tot VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES het in ontvangst heeft genomen
 
De klant moet dit wel middels een E MAIL bericht doorgeven.  De reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk worden teruggestort.
In ieder geval binnen dertig dagen.
 
5.RECLAMEREN
 
Indien er voorzover de mening van de klant de eigenschappen van de artikelen niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES , waarna de klant is gerechtigd de artikelen terug te sturen naar VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES  mits:
 
a.Klant de geleverde artikelen onmiddelijk  heeft nagekeken en eventuele gebreken heeft doorgegeven via E MAIL of telefonisch aan VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES
b.De artikelen op kosten van de klant worden teruggezonden, niet voldoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen!
c. De klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket en dit risico door de klant wordt aanvaard, tot VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES het in ontvangst heeft genomen.
 
Indien na onderzoek van VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES blijkt dat de eigenschappen van de artikelen wel voldoen aan de overeenkomst zal VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES  met de klant in overleg treden.
 
Indien na onderzoek van VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES blijkt dat de artikelen niet voldoen aan de overeenkomst, heeft de klant recht op een vervangend artikel( mits nog leverbaar) en restitutie van de verzendkosten.
Mocht het vervangende artikel niet leverbaar zijn heeft de klant recht op:
 
a. Een vervangend artikel ter waarde van het eerder bestelde artikel, is het nieuwe artikel duurder betaald de klant het verschil bij, is het artikel goedkoper, dan wordt het verschil teruggestort.
b.Restitutie van de waarde van het artikel, het bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort.
In ieder geval binnen dertig dagen.
 
6.GARANTIE
 
VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of Importeur van het betreffende product.
 
De garantie is niet van toepässing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden,van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
 
Door reparatie en/ of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in.Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven..
 
7. OVERIGE BEPALINGEN:
 
VERHEI RIJWIELEN EN ACCESSOIRES is ten alle tijden bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen.
Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.